Regulamin konkursu Mister Gay Poland

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Mister Gay Poland określa sposób i warunki przeprowadzenia ogólnopolskiego Konkursu Mister Gay Poland i może być integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem oraz: Uczestnikiem Ogólnopolskiego Konkursu Mister Gay Poland

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane do informacji publicznej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

§ 2 Prawa i obowiązki Organizatora i Współorganizatorów Konkursu 

1. Organizatorem konkursu Mister Gay Poland jest Stowarzyszenie ProLGBT.

2. Organizator jest właścicielem Konkursu. Prawa Organizatora do organizacji Konkursu nie są ograniczone prawami żadnych innych podmiotów, a w szczególności podmiotów organizujących krajowe i międzynarodowe konkursy piękności.

3. Organizator może powierzyć organizację poszczególnych Etapów Konkursu  wybranym przez siebie Współorganizatorom.

4. Organizator jest na podstawie zawartych umów wyłącznym reprezentantem na Polskę konkursu piękności Mr. Gay Europe.

5. Współorganizator Konkursu ma obowiązek:

a) Zawrzeć na piśmie Umowę o Współpracy z Organizatorem,

b) Przed organizowanym przez siebie Etapem Konkursu zweryfikować czy wszyscy   uczestnicy Konkursu spełniają warunki, o których mowa w tym Regulaminie,

c) Wnieść opłatę licencyjną za używanie Znaków Towarowych oraz nazwy Mister Gay Poland

d) Zapoznać kandydatów na Uczestników Konkursu z Regulaminem przed ich przystąpieniem do Konkursu i odebrać Oświadczenie wraz z datą jego złożenia, potwierdzone własnoręcznym podpisem kandydatów o treści następującej: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Mister Gay Poland i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.

§ 3 Użycie Znaków Towarowych oraz nazwy Mister Gay Poland  

1. Jakiekolwiek użycie przez jakikolwiek podmiot trzeci któregokolwiek ze Znaków Towarowych lub nazwy „Mister Gay Poland” oraz znaku firmowego „Mister Gay Poland”, wymaga zgody Organizatora udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może  zostać udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 4 Organizacja konkursu 

1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich mężczyzn homoseksualnych mieszkających w Polsce, posiadających obywatelstwo lub narodowość  polską, jeżeli odpowiadają one wymogom określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Konkurs składa się z 2 Etapów Konkursu, przebiegających według następującej kolejności:

a) Eliminacje Regionalne

b) Ogólnopolski Finał Konkursu

3. Udział Uczestnika w danym Etapie Konkursu musi być poprzedzony jej udziałem w etapie poprzednim, z pominięciem osób, które uzyskały bezpośrednio od organizatora Dziką Kartę

4. Udział Uczestnika w Wyborach Regionalnych musi być poprzedzony zgłoszeniem Uczestnika, złożeniem Ankiety Uczestnika (zawierająca podstawowe dane) oraz Oświadczenia.

5. Uczestniczenie kandydata w Finale Konkursu za pomocą Dzikiej Karty jest dopuszczane w przypadku gdy uczestnik z uzasadnionych powodów nie może uczestniczyć w Wyborach Regionalnych oraz tylko i wyłącznie z woli Organizatora.

6. Organizator regionalny ma prawo do przeprowadzania castingów, czyli imprez promujących w celu rekrutacji do etapu regionalnego konkursu.

§ 5 Jury Konkursu

1. Na każdym Etapie Konkursu wyboru finalistów dokonuje Jury Konkursu.

2. Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna,mająca ukończone 18 lat, niekaralna za przestępstwo umyślne i zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury   Konkursu w którymkolwiek jego składzie przez Organizatora lub Współorganizatora.

3. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestników.

4. Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Jury Konkursu.

5. Na życzenie Organizatora, w skład Jury Wyborów Regionalnych wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel Organizatora oraz po jednym przedstawicielu sponsorów Konkursu wskazanych przez Organizatora oraz osoby znane, medialne oraz popularne wskazane przez Organizatora.

6. Skład Jury Wyborów Regionalnych musi liczyć co najmniej 3 osoby, Skład Jury     Finału Konkursu musi liczyć co najmniej 5 osób.

7. Jury Konkursu we wszystkich składach głosuje i obraduje na posiedzeniach niejawnych w pomieszczeniu dostępnym wyłącznie dla Członków Jury, z wyłączeniem Finału Konkursu.

8. Jury ocenia Uczestników danego Etapu Konkursu występujących w następujących strojach:

a) Eliminacje Regionalne (strój codzienny, strój sportowy oraz strój klubowy)

b) Ogólnopolski Finał Konkursu (strój dzienny, strój kąpielowy, strój wieczorowy)

9. Jury Konkursu we wszystkich swoich składach podczas oceny Uczestników uwzględnia m.in. wzrost, figurę, włosy i cerę Uczestników, swobodę i umiejętność ich poruszania się oraz umiejętność prezentacji i zachowania się na scenie oraz kreatywność.

10. Zasady głosowania Jury podczas Obrad Jury Konkursu:

a) Głosowanie odbywa się przy pomocy Kart Głosowania.

b) Karty głosowania stanowią druki ścisłego zarachowania i ich komplet po zakończeniu każdego głosowania zatrzymuje Organizator.

c) Głosowanie może odbywać się według Zasad ustalonych przez Organizatora bądź  też innych wyłącznie po akceptacji Organizatora.

d) Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania tajemnicy z obrad Jury oraz nie komentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Jury.

11. Głosowanie Publiczności. Wybór jednego lub kilku Laureatów na każdym etapie Konkursu może być dokonany również przez publiczność obserwującą dany Etap Konkursu lub widzów programu telewizyjnego w formie konkursu audiotele i serwisu SMS oraz poprzez serwis facebook lub inny sposób określony przez Organizatora, lub Współorganizatora danego etapu Konkursu.O zwycięstwie w głosowaniu publiczności decyduje ilość zebranych głosów.

§ 6 Przebieg Konkursu 

1. W Wyborach Regionalnych mogą brać udział wszyscy mężczyźni spełniający warunki, o których mowa w Regulaminie. W trakcie Eliminacji Regionalnych Uczestnicy prezentują się w co najmniej 3 (trzy) razy w następujących strojach:

a) stroje codzienne

b) stroje sportowe

c) stroje klubowe

W wyniku Eliminacji Regionalnych, decyzją Jury wybierane są następujące tytuły:

a) Mister Gay Poland Publiczności REGIONU/KLUBU

b) ViceMister Gay Poland REGIONU/KLUBU

c) Mister Gay Poland REGIONU/KLUBU

Zdobywcy tych trzech tytułów otrzymują prawo uczestnictwa w Wyborach Ogólnopolskich Finału Konkursu. Przedstawiciel Organizatora ma prawo zaproszenia do uczestnictwa w Wyborach Ogólnopolskich Finału Konkursu także innych Uczestników Eliminacji Regionalnych (Dzika Karta).

2. W Finale Konkursu biorą udział Finaliści wyłonieni w Eliminacjach Regionalnych oraz posiadacze tzw. Dzikich Kart, przyznanych przez Organizatora.

3. Każdy z Finalistów jest zobowiązany do wzięcia udziału w Paradzie Równości oraz Marszach Równości i innych imprez promujących równość środowiska LGBT wskazanych przez organizatora.

4. Finaliści zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie Finału Konkursu, a zwłaszcza Organizatora.

5. Finaliści prezentują się w co najmniej 3 (trzy) razy w następujących strojach:

strój dzienny, strój kąpielowy, strój wieczorowy.

6. W Finale Konkursu, decyzją Jury Finału Konkursu wybierane są następujące tytuły:

a) Mister Gay Poland

b) I ViceMister Gay Poland

c) II ViceMister Gay Poland

7. W Finale Konkursu, decyzją widzów, głosujących poprzez wysłanie SMS w systemie audiotele, może zostać wybrany Mister Gay Poland Publiczności.

8. W Finale Konkursu, może zostać wybrany Mister Gay Poland Internetu. O wyborze decydują internauci, głosujących na portalu internetowym, z którym organizator zawarł Umowę o Współpracy.

9. Finał Konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez organizatora  w roku, w którym organizowane były Eliminacje Regionalne. Organizator zastrzega jednak sobie prawo przeniesienia konkursu na początek roku przyszłego.

10. Obsługa prasowa podczas Finału Konkursu odbywa się na zasadzie akredytacji udzielonej przez Organizatora, Współorganizatora bądź też podmiotu wskazanego przez Organizatora.

11. Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu mogą ulec zmianie.

§  7 Prawa i Obowiązki Laureatów Konkursu  

1. Każdy z Laureatów zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie

2. Każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany do noszenia szarf (a Mister Gay Poland Korony/statuetki) na wszystkich imprezach oficjalnych od dnia uzyskania tytułu do zakończenia swojej kadencji (następnego finału konkursu).

3. Mister Gay Poland lub wytypowany przez Organizatora Finalista ma zaszczyt i obowiązek reprezentować Polskę na międzynarodowych konkursach piękności na podstawie kontraktów zawartych przez Organizatora.

4. Laureaci Konkursu w okresie Kadencji są zobowiązani do:

a) Nieodpłatnego uczestniczenia w: imprezach realizujących cele pożytku publicznego, wskazanych przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora, imprezach promocyjnych Sponsorów Konkursu, Konferencjach prasowych, wywiadach radiowych i telewizyjnych promujących Laureatów i Konkurs, Eliminajach Regionalnych i Konkursie Finałowym jako goście honorowi lub członkowie Jury Konkursu, Sesjach telewizyjnych i filmowych do programów promujących Laureatów lub Konkurs, Sesjach fotograficznych do kalendarza Mister Gay Poland lub innych wydawnictw związanych z Konkursem.

b) Uczestniczenia za wynagrodzeniem na zlecenie i na warunkach wskazanych przez Organizatora w: Pokazach mody, targach, koncertach, festiwalach, salonach, imprezach sportowych i kulturalnych w charakterze hostów, modeli, lub gości honorowych i gości specjalnych

5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są w każdych okolicznościach do godnego reprezentowania Polski, dbałości o dobre imię własne, dobre imię Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.

6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są nie komentować publicznie werdyktów Jury Konkursu poszczególnych etapów, a ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.

7. Laureaci Konkursu zobowiązują się w czasie Kadencji nie zmieniać swego wyglądu zewnętrznego bez zgody Organizatora.